Privacyverklaring Mosamia

 

 

Mosamia gevestigd aan Lunette 14 te Gorinchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mosamia
Lunette 14, 4207EV Gorinchem
+31628703750
www.mosamia.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mosamia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mosamia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van workshopuitnodigingen
 • Om producten en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de webshop
 • Mosamia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Mosamia maakt zeer beperkt gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en zal nooit op basis hiervan besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mosamia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mosamia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die je verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de doelen zoals omschreven. Mosamia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mosamia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mosamia.nl.

Wanneer je staat ingeschreven op onze mailinglist en uitnodigingen voor workshops ontvangt, heb je altijd de mogelijkheid om je zelf van deze lijst uit te schrijven via een link in de gestuurde uitnodiging.

Mosamia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mosamia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mosamia.nl.